logo SCF
Klub filatelistů 06-40 "Vysočina"
Deutsch

Úvodní stránka

Z historie
a současnosti klubu

Kalendář klubu

Zpravodaj

Kontakty

Výstavy

Celostátní setkání
sběratelů

Jihlava & filatelie

Fotografie

Kroužek mladých
filatelistů

Svaz českých
filatelistů

Užitečné odkazy

Jihlava 2017


poutac vystavy

Místo konání Termín konání, otevírací doba a vstupné Program Organizační výbor a revizní komise Materiály k výstavě a k 60 letům ZOO Partneři výstavy Informace pro vystavovatelelogo vystavy

Výstava Jihlava 2017 je soutěžní výstavou poštovních známek 3. (premiéra) a 2. (regionální) stupně. Záštitu nad výstavou převzali hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a primátor statutárního města Jihlava PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek.


Místo konání

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava
www.ogv.cz

Zvětšit mapu


Termín konání, otevírací doba a vstupné

27. 4. - 6. 5. 2017

Od 10 do 18 hodin, v sobotu 6. 5. pouze od 10 do 12 hodin

Základní vstupné 40,- Kč
Snížené vstupné (důchodci, studenti) 20,- Kč
Organizované skupiny (školy) 10,- Kč za žáka, doprovod zdarma
Vstup je volný pro jury, organizační výbor a vystavovatele.


Program

(Již proběhlo) Slavnostní zahájení se uskuteční v galerii ve čtvrtek 27. 4. 2017 v 10:30.

(Již proběhlo) Autogramiáda tvůrců poštovních známek se bude konat po zahájení ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 11:30, přítomni budou: Martin Srb, Dominika Pýchová (autorka příležitostného razítka a loga výstavy) a Vladimír Veselý (autor návrhu vlastních známek k 60. letům ZOO Jihlava). Manželé Knotkovi se bohužel nemohou zúčastnit a omlouvají se.

Vyhlášení výsledků (pouze pro vystavovatele) proběhne v sobotu 6. 5. 2017 od 15 hod. na radnici (je možné se zeptat organizátorů akce na burze v DKO nebo na výstavě).

Celostátní setkání sběratelů (burza) se uskuteční v sobotu 6. 5. 2017 od 8 do 12 hod. v Domě kultury, Tolstého 2, Jihlava.

Provoz poštovny Jihlava 50 bude 6. 5. 2017 v Domě kultury při Celostátní setkání sběratelů a v ostatních dnech v sídle poštovny na adrese Komenského 30.


Zvětšit mapu - Oblastní galerie Vysočiny
Zvětšit mapu - Dům kultury
Zvětšit mapu - Poštovna


Organizační výbor

Martin Tůma, Jan Horský, Michal Musil, Antonín Klein, Jan Meitner


Revizní komise

Pavel Ducháček, Josef Kšír


Materiály k výstavě a k 60 letům ZOO

Po celou dobu výstavy bude poštovna Jihlava 50 používat příležitostné razítko a příležitostnou R-nálepku (od 27. 4. v počtu 720 ks do spotřebování). Provoz poštovny bude 27. 4. 2017 v galerii, 6. 5. 2017 v Domě kultury při Celostátní setkání sběratelů a v ostatních dnech v sídle poštovny na adrese Komenského 30.

V rámci výstavy si připomeneme i výročí 60 let ZOO Jihlava. K této příležitosti zoologická zahrada vydala sérii pěti vlastních známek. Tyto známky by měly být v omezeném počtu k dostání i na výstavě. Magistrát města Jihlavy v současné době připomíná 60. výročí ZOO otiskem svého výplatního stroje.

Na poště Jihlava 1 bude po celou dobu výstavy k tomuto výročí používán příležitostný APOST na všech přepážkách.Partneři výstavy

Výstavu můžete podpořit i Vy, a to finančním nebo věcným darem. Pro více informací o sponzorství se prosím obraťte na p. Kleina (telefon: 728 964 790, e-mail: vklein@nbox.cz)Burda Auction (Filatelie Burda) - filatelie, poštovní historie, pohlednice, bankovky, grafika

Informace pro vystavovatele

Palmáre - výsledky výstavy (pdf)


Výstavní propozice

Taktéž jsou k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

výstavy poštovních známek „Jihlava 2017“

1. Cíle výstavy

Výstava Jihlava 2017 je soutěžní všeobecnou výstavou poštovních známek v kategoriích 3. a 2. stupně. Cílem výstavy je propagovat filatelii a rozvíjet výstavní činnost členů Svazu českých filatelistů, z. s. (dále jen „SČF“). Výstava se bude konat ve dnech, kdy si připomeneme 94. výročí založení Klubu českých filatelistů v Jihlavě.

2. Pořadatelé výstavy

Pořadateli výstavy jsou SČF a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (dále jen „OGV“). Organizačně výstavu zajišťuje základní organizační jednotka SČF Klub filatelistů 06-40 „Vysočina“ Jihlava. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen „OV“), který má rozhodovací pravomoc.

3. Místo a datum konání

Výstava se bude konat v prostorách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, v domě Masarykovo náměstí 24, Jihlava ve dnech 27. 4. až 6. 5. 2017.

Slavnostní zahájení bude dne 27. 4. 2017. Otevírací doba výstavy je od 10 do 18 hod., v sobotu 6. 5. pouze od 10 do 12 hodin.

4. Organizační zásady

Soutěžní výstava poštovních známek Jihlava 2017 se řídí těmito výstavními propozicemi a při hodnocení exponátů se řídí platnými oborovými řády FIP. V případě velkého zájmu vystavovatelů převyšující prostorové možnosti výstavy nebudou některé exponáty vystaveny a budou hodnoceny tzv. „v trezoru“. Vystavovatel může uvést, že nemá zájem o účast na výstavě v případě, že by byl exponát hodnocen „v trezoru“. Vzhledem k omezené kapacitě budou přednostně vystaveny dosud nevystavené exponáty a u dalších bude proveden výběr respektující zastoupení všech výstavních tříd. Rozhodnutí o výběru exponátů pro vystavení je v kompetenci OV a jeho rozhodnutí je konečné.

5. Výstavní třídy

Soutěžní výstavní třídy:

3. stupeň (premiéra)
III-1 tradiční filatelie
III-2 poštovní historie
III-3 celin
III-4 tematické filatelie
III-5 mládeže
III-6 aerofilatelie
III-7 astrofilatelie
III-8 maximafilie
III-9 fiskální filatelie
III-10 otevřená filatelie

2. stupeň (regionální)
II-1 tradiční filatelie
II-2 poštovní historie
II-3 celin
II-4 tematické filatelie
II-5 mládeže
II-6 aerofilatelie
II-7 astrofilatelie
II-8 maximafilie
II-9 fiskální filatelie
II-10 otevřená filatelie
II-11 filatelistické literatury

Nesoutěžní výstavní třídy:
A-1 pozvané exponáty

6. Podmínky účasti

Účast vystavovatelů je možná na základě zaslání přihlášky OV do 31. 12. 2016. O přijetí či nepřijetí exponátů rozhodne OV do 31. 1. 2017 a vyrozumí o tom vystavovatele do 30 dnů.

Na výstavu 2. stupně mohou být přijaty exponáty, které na předchozí výstavě 3. stupně získaly nejméně pozlacenou medaili (65 bodů), u exponátů mládeže nejméně stříbrnou medaili (55 bodů). V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty, nerozhodne-li OV jinak. Ve třídě II-11 (filatelistická literatura) se předchozí kvalifikace nevyžaduje.

Každý vystavovatel v soutěžních třídách III-1 až III-4 a III-6 až III-10 a II-1 až II-4 a II-6 až II-10 bude mít pro svůj exponát přiděleno 5 výstavních ploch, s výjimkou výstavních tříd III-10 a II-10 může být rozsah exponátu rovněž 1 plocha (tzv. jednorámový exponát). Ve třídě mládeže III-5 a II-5 bude přidělen počet výstavních ploch v souladu s rozdělením na věkové kategorie podle Výstavního řádu SČF.

Výstavní plocha má kapacitu 16-ti standardních albových listů (26,5 x 28,5 cm) nebo listů formátu A4, uspořádaných ve čtyřech řadách po čtyřech listech. Jednotlivé listy musí být vloženy do průhledných ochranných obalů a vzadu opatřeny číslem listu a jménem vystavovatele.

Exponáty vystavené ve třídě II-11 (filatelistické literatury) se vyžadují ve dvou exemplářích, které po skončení výstavy zůstanou k dispozici OV, exponáty pro tuto třídu musí být předány OV v termínu do 28. 2. 2017.

7. Výstavní poplatky

Vystavovatel je povinen nejpozději do 15. 2. 2017 uhradit výstavní poplatek na určený účet OV. Výše výstavního poplatku je rozdělena podle tříd. Pro výstavní třídy III-1 až III-4, III-6 až III-10, II-1 až II-4 a II-6 až II-10 činí pro jeden exponát o rozsahu 5 výstavních ploch 500 Kč, pokud bude hodnocen trezorově 300 Kč, pro jeden exponát o rozsahu jedné výstavní plochy činí výstavní poplatek 250 Kč, pokud bude hodnocen trezorově 200 Kč. V případě, že exponát bude hodnocen v trezoru, výstavní poplatek bude snížen a rozdíl bude vrácen vystavovateli do 30 dnů po skončení výstavy.

Za jeden exponát ve třídě II-11 (filatelistické literatury) činí poplatek 250 Kč. Nebude-li poplatek ve stanovené době zaplacen, ztrácí vystavovatel právo na vystavení exponátu.

Vystavovatelé ve třídách III-5 a II-5 (mládeže) jsou od výstavních poplatků osvobozeni.

8. Výstavní odměny

Vystavené exponáty v soutěžních třídách posuzuje výstavní jury jmenovaná předsednictvem SČF složená z akreditovaných jurymenů SČF. Hodnocení exponátů bude provedeno podle směrnic SČF.

Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury jednotnou výstavní medailí a diplomem dle výstavního řádu SČF. Hodnota získané medaile bude uvedena na diplomu. Jury vybere exponát s mimořádnou hodnotou či mimořádně zajímavým zpracováním pro ocenění velkou cenou výstavy. Jury může udělit kromě diplomů, medailí a cen i blahopřání jury za mimořádně zajímavé zpracování a hodnotu exponátu, případně vybrat a ocenit nejlepší exponát v jednotlivé výstavní třídě.

9. Manipulace s exponáty

Přijaté exponáty vystavovatelé předají osobně ve výstavních prostorách dle předchozí domluvy dne 24. nebo 25. 4. 2017 v době od 10 do 17 hodin. Vystavovatelé mohou rovněž exponáty odeslat poštou dle instrukcí OV uvedených v dopise o přijetí exponátu na výstavu. Náklady spojené s doručením exponátu na výstavu a jejich předáním zpět vystavovatelům hradí vystavovatelé.

Současně s exponátem (s výjimkou dosud nevystavených exponátů a exponátů filatelistické literatury) je vystavovatel povinen předat i průkaz exponátu. Exponáty, jejichž průkazy nebudou předloženy jury do zahájení výstavy, nebudou hodnoceny. Vystavení duplikátu průkazu exponátů řeší vystavovatel s tajemníkem SČF v dostatečném předstihu.

Předávané exponáty OV budou uspořádány tak, aby byly listy za sebou v aritmetické řadě a odděleny po 16 listech (po 1 ploše). Na oddělovací záložce bude vyznačeno řazení jednotlivých listů na výstavním rámu (vodorovné a svislé řazení).

Po ukončení výstavy dne 6. a 7. 5. 2017 budou exponáty připraveny a vydávány vystavovatelům. Předávány budou dle harmonogramu stanoveného OV, nejdříve od 14 hodin. Nevyzvednuté exponáty budou odeslány poštou do 15 dnů v cenném balíku. V případě odesílání exponátu poštou je vystavovatel povinen uhradit OV náklady na odeslání exponátu ve výši poštovného.

Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání vystavovateli nebo k přepravě poštou zajistí OV příslušná bezpečnostní opatření. Při splnění těchto povinností OV výstavy, SČF, členové jury, členové OV ani jejich spolupracovníci nezodpovídají za škody, ztráty a další újmy na exponátech či jiném majetku vztahujícím se k výstavě (článek 12.6 výstavního řádu SČF). Pokud by takový případ nastal, bude řešen podle platných zákonů ČR. OV nezajišťuje pojištění exponátů. Případné pojištění exponátů je na úvaze vystavovatele, který může svůj exponát pojistit, veškeré náklady na pojištění svého exponátu nese vystavovatel.

10. Dodatečné ustanovení

OV si vyhrazuje právo provést úpravy v těchto výstavních propozicích po předchozím projednání s předsedou SČF.

Přihláška a bližší informace o výstavě budou zveřejňovány na internetových stránkách výstavy (http://www.kf06-40.ji.cz/CZ/jihlava2017) a SČF.

11. Adresa organizačního výboru

Pro případné dotazy můžete kontaktovat:
Martin Tůma, Malátova 4, 586 01 Jihlava
tel.: 723 014 208
e-mail: martin.tuma.jihlava@centrum.cz

Jan Horský, Vančurova 7, 586 01 Jihlava
tel.: 724 149 304
e-mail: hasici.horsky@centrum.cz

12. Schvalovací doložka

Propozice byly schváleny na jednání OV dne 7. 2. 2016 a předsednictvem SČF dne 19. 3. 2016.